تکنولوژی آموزشی

اندیشه و تفکر را در آموزش زنده کنیم

جزوه درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی

 

 

 

بنام خدا

نام درس:

 

آشنایی با مراکز

مواد آموزشی

 

مدرس:

طلائی مشعوف

 

 

 

 

 

 

تکنولوژی آموزشی[1]

تکنولوژی آموزشی را به زبان ساده می توان دانش چگونگی ایجاد شرایطی برای [توانایی] تغییر در رفتارهای  فردی و جمعی جوامع آموزشی به کمک امکانات موجود تعریف کرد.(روتمن، 1994. به نقل از افضل نیا،1384) که چهار هدف اصلی تسهیل یادگیری، تسریع یادگیری، تثبیت یادگیری و تعمیق یادگیری(شعاری نژاد،1385) را دنبال می کند.علاوه بر تعریف فوق تعاریف دیگری نیز از تکنولوژی آموزشی ارائه شده است. که برخی از آنها عبارتند از:

-        تکنولوژی آموزشی عبارت است از توسعه، کاربرد و ارزشیابی سیستم ها، فنون و مواد آموزشی به منظور بهبود فرایند یادگیری انسان ( شورای ملی تکنولوژی آموزشی انگلستان . به نقل از زنگی،1385).

-        تکنولوژی آموزشی یک رویکرد سیستمی است که فرایند تدریس- یادگیری را کنترل می کند (نوروزی،1385).

-        تکنولوژی آموزشی عبارت است از مجموعه روش ها و دستور العمل هایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی بکار گرفته می شود (فردانش،1382).

-        تکنولوژی آموزشی عبارت است از روش منظم طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس و یادگیری با استفاده از هدف های بخصوص و بهره گیری از یافته های پژوهش در روانشناسی و ارتباط انسانی به منظور ایجاد یادگیری موثرتر،عمیق تر و پایدارتر(براون،1977 به نقل از احدیان،1388)

-        تکنولوژی آموزشی مجموعه فعالیت های منظمی است که برای رسیدن به هدف های مشخص، هم از ماشین استفاده می کند(تلوزیون)، هم از مواد سود می جوید و هم تکنیک ها یا فنون مختلف آموزشی را به کار می گیرد(علی آبادی،1382).

-        بنابر تعریف انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی، تکنولوژی آموزشی عبارت است از : نظریه و عمل طراحی، توسعه، کاربرد، مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری (سیلز و ریچی، 1994، به نقل از گریسون و آندرسون، 1384).

تکنولوژی آموزشی را از سه بعد می توان بررسی کرد. بعد اول به استفاده از رسانه ها و وسایل جدید در امر آموزش و یادگیری اشاره دارد که بعد سخت افزاری نامیده می شود. بعد دوم مجموعه روش ها و فراگردهایی است که در طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی بکار می رود. بعد سوم به ویژگی حل مساله می پردازد. در این دیدگاه تکنولوژی آموزشی مجموعه روش ها و راهبردهایی است که با یک دیدگاه سیستمی به تجزیه و تحلیل، پیدا کردن و حل مشکل می پردازد (فردانش،1382).

امروزه برخی از صاحب نظران تکنولوژی آموزشی تغییرات حاصل از عصر الکترونیک را با نام تکنولوژی آموزشی از راه دور معرفی می کنند و آن را در چند نسل طبقه بندی می کنند که نخستین نسل آن  به تهیه و ارسال کتاب ها، جزوات و بسته های آموزشی به دقت طراحی شده و هدفمند باز می گردد.  با وجود این آنچه مسلم است، این است که تاریخچه تکنولوژی آموزشی به تولد آموزش و یادگیری باز می گردد. هر جا که آموزش و یادگیری وجود داشته است، ردپایی از تکنولوژی آموزشی نیز وجود داشته است. همچنین” کاربرد ابزارها و تکنولوژی در آموزش و پرورش به تابلوهای گلی، لوحه های طراحی و کاغذهای دست ساخته پیش از گوتنبرگ باز می گردد“(گریسون و آندرسون، 1384).

 

رابطه تکنولوژی آموزشی با مراکز مواد و منابع آموزشی و مراکز یادگیری :

چنانچه تکنولوژی آموزشی عبارت از دانش چگونگی ایجاد شرایط برای تغییر در رفتارهای فردی و جمعی جوامع آموزشی به کمک فناوری های ممکن و موجود باشد . مراکز مواد و منابع آموزشی که چنین تبلوری را در خود جای می دهند ، مظهری از کاربرد چنین امکاناتی در جهت اهداف فناوری کاربردی آموزشی در سطح زندگی روزمره آموزشی هستند . مرکز مواد و منابع آموزشی در واقع انعکاس دستاوردهای دانش تکنولوژی آموزشی برای هدف های این رشته از علوم رفتاری و تربیتی است. ایجاد چنین مراکزی، بدون شک در بالا بردن کیفیت و کمیت ، سرعت و وسعت دامنه پوشش می تواند امور آموزشی را به نحو مطلوبی بهبود بخشد. اما اگر شرایط پیش آمده کنونی در سطح جهانی، رفته رفته لزوم آموزش مبانی را برای پرورش استعداد های فردی و گروهی افراد و جامعه به طرف رهیابی به مراحل جدید یادگیری های شخصی و خود محور سوق می دهد ، با الحاق موازین روانشناسی شناختی و فلسفه فراشناختی در نظام های جدید « یادگیری فرایند محور» یا «یادگیری مبتنی بر حل مسئله» تکنولوژی آموزشی شکل جدیدی می یابد ( روتمن ، 1994 ، به نقل از افضل نیا، 1384 ، ص 37 ).

رشد و ظهور چند رسانه ای ها ، نرم افزارها و سخت افزارهای جدید به عنوان ابزارهای گوناگون ارتباطی ، انباشت و انفجار اطلاعات ، سهولت دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات مورد نیاز شخصی و از همه مهمتر کاربرد شبکه های اینترنت از طریق فناوری دیجیتالیزه و جدید موجب شده است که الگوهای سنتی آموزشی و یادگیری های ابتدایی در سطوح مختلف آموزشی ، به صورت فرصت های یادگیری هم سطح در آمده و در قالب تجارب مجازی دستخوش تغییرات اساسی شود (ریچاردسون وولف ، 2003 ، به نقل از افضل نیا، 1384 ).

بنابراین در چنین شرایطی که فناوری اطلاعات ، آموزش سنتی را به یادگیری فعال و شخصی تبدیل کرده و فرایندی بودن و مبتنی بر حل مسئله بودن به منزله رفع اساسی نیازهای پیش آمده ، تأکید می کند . مراکز سنتی مواد و مراکز آموزشی نیز که پاسخگوی نیازهای تکنولوژی آموزشی سنتی بودند به مراکز یادگیری جدید مبدل می شوند ، تا با برخورداری از امکانات جدید ، این فناوری نو پا بتواند به طور درخور و مؤثر و همزمان دانش مورد نیاز را در جهت اهداف شناختی ـ رفتاری به کار برد (میلتن، 2002 . به نقل از زنگی، 1385).

 

مراکز یادگیری

توسعه تکنولوژی آموزشی چند رسانه ای[2] و سیستم های فرارسانه ای[3] کامپیوتری ونیز افزایش علاقه به آموزش انفرادی و آموزش در قالب گروه های کوچک منجر به ایجاد محیط های یادگیری خاصی شد که عموما مراکز یادگیری گفته می شود. بنا به تعریف ”مرکز یادگیری جایی است که افراد  می توانند به آن مراجعه کنند و اطلاعات و مهارت های خود را از طریق مراجعه به مواد و منابع متنوع یادگیری و از مشاوره و راهنمایی های موجود در این مرکز بهبود بخشند. این در واقع نوعی   خود گستری و یادگیری خودگردان محسوب می شود که براساس نیازهای آنی فرد در هر لحظه در فرایند زندگی و کار ممکن است پیش بیاید. خواه این کار از طریق امکانات و تسهیلات یادگیری الکترونیکی صورت پذیرد و خواه از طریق مراجعه به مراجع و منابع دیگر یادگیری که از طریق مشاوره و راهنمایی های موجود در این مرکز میسر می شود“ (اسکات ، 1997).

در تعریفی دیگر، مرکز یادگیری عبارت از محیط فردی شده ای است که به منظور تشویق یادگیرنده برای کاربرد انواع رسانه های آموزشی، درگیری با فعالیت های متنوع یادگیری و به عهده گرفتن مسئولیت عمده یادگیری توسط خویش طراحی شده است. مرکز یادگیری در واقع مکانی مناسب و مطلوب برای یادگیری فردی شده ، فعال و یادگیرنده محور است ( زارعی زوارکی، 1387.ص15).

مراکز یادگیری را تقریبا در هر جایی می توان دایر کرد. مانند کلاس درس، محوطه مدرسه، آزمایشگاه، کتابخانه و... .” مراکز یادگیری در زمینه های مختلف اعم از مراکز نظامی، تجارت، صنعت، پزشکی و نظایر آنها نیز به شکل های مختلف دیده می شوند“ ( زارعی زوارکی، 1387.ص15).

مراکز یادگیری را آن طور که در رابطه با یادگیری آزاد و یادگیری عمومی و خود محور جهت تطابق با نیازهای فردی افراد و برای دست یافتن به اطلاعات مورد نیاز در یک فرایند یادگیری مادام العمر طراحی کرده اند، محل یادگیری فرا شناختی فعال است. بنابراین، این قبیل مراکز، « یادگیرنده محورند» نه « آموزش محور». این مراکز دارای اهدافی مانند فراهم ساختن امکانات یادگیری برای مطالعه مستقل و خود جوش یادگیرندگان و ارائه خدمات یادگیری رایگان، آسان و لذت بخش برای کاربران است ( افضل نیا، 1384).

اصطلاح مراکز مواد و منابع آموزشی که گاه مرکز مواد و منابع کمک آموزشی نیز نامیده می شود، اصطلاحی است که گاه با اصطلاح مراکز یادگیری اشتباه گرفته می شود . آنچه مسلم است این است که مرکز مواد و منابع آموزشی کاملا متفاوت از مرکز یادگیری است و آن عبارت است از یک مرکز فعال به منظور نگهداری و فراهم کردن مجموعه مواد آموزشی و منابعی که به شکل رسانه های آموزشی و یا کمک آموزشی ایجاد شده است . به عبارت دیگر مرکز مواد و منابع آموزشی عبارت است از مجموعه ای از منابع اطلاعاتی که بیشتر آنها از کتاب های چاپی تشکیل شده اند و محتوای درسی ، آموزشی یا کار آموزی آنها شامل این منابع نشده و برای منابع تکمیلی به آنها نیاز خواهد بود (اسکات، 1997).

انواع مراکز یادگیری :

مراکز یادگیری را می توان برای اهداف مختلف بکار برد و اغلب بر اساس هدف اولیه آنها طبقه بندی می شوند . عمده ترین طبقه بندی در این زمینه عبارتند از :

1- مراکز تدریس[4]: از این مراکز می توان به عنوان محلی برای آموزش انفرادی یا آموزش در قالب گروه های کوچک به جای آموزش کل کلاس استفاده کرد .

2- مراکز مهارت[5]: چنین مراکزی قادرند تا برای یادگیرندگان فرصتی برای انجام تمرین های اضافی مهیا سازند . همچنین قادرند درسی را که قبلاً از طریق رسانه یا تکنیک های دیگر تدریس آموخته شده است را استحکام بخشند ( تقویت کنند ) .  

3- مراکز علاقه[6]: مراکز علاقه می توانند علایق جدیدی را ترغیب یا تحریک کرده و خلاقیت را تشویق نمایند .

4- مراکز جبرانی[7]: مراکز جبرانی را می توان برای کمک به یادگیرندگانی بکار برد که در یادگیری یک مفهوم یا مهارت خاص به کمک بیشتری نیاز دارند

5- مراکز غنی سازی[8]: این مراکز قادرند تجارب یادگیری بیشتر و تحریک کننده ای را در اختیار یادگیرندگانی که فعالیت های کلاس درس یا مرکز دیگری را کامل کرده اند ، قرار دهند .

لازم به ذکر است که مراکز غنی سازی را می توان در دو بخش غنی سازی عمقی یا عمودی برنامه ها و غنی سازی افقی یا عرضی برنامه ها طراحی کرد . منظور از غنی سازی عمقی یا عمودی برنامه ها این است که یادگیرنده در هر مطلب و هر موضوعی ، امکان انجام کارهای پیشرفته تر و متمرکز تری را داشته باشد . به عبارت دیگر یادگیرنده بتواند همان مطلب یا محتوا را از زوایای مختلف نگریسته و به نقطه نظرهای ابتکاری و جدیدی دست یابد . منظور از غنی سازی افقی یا عرضی برنامه ها این است که موقعیت هایی برای یادگیرنده فراهم شود تا بتواند در زمینه های گوناگون و وسیع تری اطلاعات کسب کند(زارعی زوارکی ، 1387 ، ص 21 ).

برنامه ریزی مراکز یادگیری:

در برنامه ریزی یک مرکز یادگیری عوامل زیادی دخیل هستند. از جمله این عوامل عبارتند از:

·       اهداف مرکز یادگیری

·       جامعه استفاده کننده از مرکز یادگیری

·       تجهیزات، مواد و رسانه های مرکز یادگیری

·       امکانات و محدودیت ها

·       نیروی انسانی

 

اما مهمتری فعالیت در یک مرکز یادگیری آرشیو مواد و منابع برای نگهداری و جستجوی سریع می باشد

آرشیو چیست؟

واژه آرشیو از کلمه یونانی Archivum  یا واژه Archion  مشتق شده است و طی سالها و قرون معانی متفاوتی داشته است. در سال 1603 میلادی در متون فرانسوی زبان به معنای بایگانی مجموعه اسناد و مدارک دولتی یا خصوصی به کار گرفته شد (مرادی، 1384).

در زمان انقلاب کبیر فرانسه با احداث آرشیوهای ملی در سال 1789 و آرشیوهای ایالتی و استانی در سال 1796 برای نخستین بار مدیریت واحدی گنجینه اسناد و مدارک را زیر نظر خود قرار داد. علاوه بر این، مسولیت گردآوری و حفظ و نگهداری میراث نوشتاری و مستند کشور به دولت واگذار شد (مرادی، 1384).

پیشرفت علوم و فنون در چند سده اخیر و اختراع پدیده های جالب و تازه ای مانند عکاسی(1826 میلادی)، گرامافون(1877)، صفحه موسیقی(1887)، عکاسی رنگی(1891)، سینما(1895)، ضبط صوت(1898)، رادیو(1901)، و تلویزیون(1945)، و بالاخره رسانه های چند منظوره جهان را وارد عصر تاه ای کرده است. در این دوران منابع دیداری شنیداری در حوزه های ارتباطات، اطلاع رسانی، آموزش و پزوهش به کار گرفته شد و فرهنگی جدید شکل گرفت. با گذشت زمان، منابع دیداری و شنیداری به کتابخانه ها راه یافت و سهم خود را به دست آورد. از این رو، سازماندهی ، حفظ و نگهداری، ذخیره و بازیابی این منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.فدراسیون بین المللی آرشیوهای رادیو ـ تلوزیون، آرشیو را محل نگهداری مواد چاپی و غیرچاپی می داند که به صورت سیستماتیک و یا لااقل نیمه سیستماتیک مرتب و منظم شده باشد(مرادی، 1384).

وظیفه یک آرشیو را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

·        گردآوری مواد و منابع چاپی و غیرچاپی

·        ،سازماندهی مواد (فهرست بندی و رده بندی مواد)

·        ،حفظ ونگهداری مواد

·        ارائه خدمات به مراجعه کنندگان

. بدین ترتیب آرشیو فیلم محل گردآوری، ذخیره، حفظ و نگهداری و بازیابی فیلم ها است. و آرشیو ویدئو، ویدئو کاست، نوار صدا و امثال آنهال نیز هریک نقش و وظیفه خود را بر دوش دارند. آرشیو منابع دیداری ـ شنیداری نیز محصول سده اخیر است(مرادی، 1384).

 

انواع مواد آموزشی مرکز یادگیری

مواد چاپی(نوشتاری)

کتابها – روزنامه ها – مجلات – اسناد و مواد تکثیر شده

مواد دیداری مات

کاریکاتور – بروشور – پوستر –– چارت  - نقشه – نشریه دیواری – عکس

مواد دیداری شفاف (که با دستگاه نمایش داده می شوند)

میکروفیلم، میکروفیش ،تلق شفاف ،اسلاید ،استرئوگراف ، فیلم استریپ (همراه با دستگاه نمایش آنها)

مواد شنیداری

رادیو،صفحه های شنیداری معمولی و لیزری ،تلفن، کارتهای شنیداری ،نوارهای شنیداری و ضبط صوت

دیداری - شنیداری

فیلم متحرک ،تلویزیون ، ویدئو

فناوری جدید اطلاعات

چند رسانه ها ،فرارسانه ها و انواع آموزش های مبتنی بر شبکه (اینترنت )

 

 

ما در این جزوه تنها به مرحله دوم یعنی سازماندهی مواد آموزشی( فهرست نویسی و رده بندی) پرداخته ایم

ابتدا باید بگویم که ما برای فهرست نویسی و رده بندی لازم است مواد را به دو نوع چاپی و غیر چاپی(دیداری- شنیداری) تقسیم کنیم. چون این دو مورد تفاوت هایی با هم دارند.

 

فهرست نویسی و رده بندی مواد چاپی

فهرست نویسی Cataliging
مجموعه اطلاعاتی که از یک کتاب یا ماده کتابخانه‌ ای با بهره‌ گیری از قواعد و قوانین استاندارد، در کارت برگه‌ ی فهرست نویسی (به استثنای شماره و نشانه رده بندی) نوشته می‌ شود، فهرست ‌نویسی گفته می ‌شود.فهرست نویسی بر روی بگه ای صورت می گیرد که فهرست برگه نامیده می شود و در ابعاد 7.5 ×  12.5 سانتی مترمی باشد.
فهرستنویسی منابع بر پایه ‌ی قواعد بین‌ المللی انگلو امریكن (Anglo- American) و نقطه گذاری ‌ها بر پایه‌ ی استاندارد بین‌المللی كتابنامه‌ نویسی (ISBD) است.
در ادامه به نکاتی درباره ‌ی فهرست نویسی منابع چاپی اشاره می‌ شود:

نمونه فهرست برگه

شماره رده یا شماره بازیابی

۲ س.م. ناحیه سرشناسه

۳س.م.     ناحیه عنوان/ تکرار نام پدیدآورنده(گان)؛ پدیدآورنده(گان) همکار.-

۲ س.م.  ناحیه ویرایش .- ناحیه وضعیت نشر.

 

             ناحیه مشخصات ظاهری.- (ناحیه فروست)

                 

             ناحیه یادداشت.

 

             ۱. ناحیه موضوع (ها)     الف. ناحیه شناسه افزوده (ها)

 O                                 

نمونه كارت برگه فهرست‌نویسی كتاب                                          

فهرست نویسی توصیفی
* ناحیه ‌ی پدیدآونده (سرشناسه)، شامل: نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد و درگذشت پدیدآورنده‌ ی کتاب است. نویسنده، گردآورنده، بازآفرین، شاعر، تصویرگر در كتاب ‌های تصویری، تهیه كننده در كتاب ‌های كاردستی از پدیدآورندگان کتاب به شمار می ‌روند.
* ناحیه ‌ی عنوان و شرح پدیدآورنده، شامل: عنوان اصلی: عنوان فرعی/ تكرار نام نویسنده، نویسنده(گان) همكار؛ تصویرگر؛ عكاس؛ مترجم؛ ویراستار است.
* ناحیه‌ ی ویرایش: اگر در متن اثر تغییراتی از نظر كمی، كیفی و شکل داده شود، اثر ویرایش محسوب می‌ شود. به دفعات ویرایش اثر در این بخش اشاره‌ می‌ شود.
* ناحیه ‌ی وضعیت نشر و پخش، شامل: محل نشر: ناشر، تاریخ نشر اثر است.
* ناحیه‌ ی مشخصات ظاهری، شامل: شماره ‌ی صفحه یا تعداد جلد: وضعیت تصویر، اندازه ‌ی قطع اثر + مواد همراه (كاست، سی‌دی، ...) است.
* ناحیه ‌ی فروست (سلسله انتشار): عنوان مشتركی كه برای یك سلسله آثار توسط ناشر در نظر گرفته می ‌شود، یا تعدادی از آثار جداگانه كه از نظر موضوع با هم همبستگی دارند و به دنبال هم توسط یك ناشر انتشار می ‌یابد گفته می ‌شود. این بخش شامل عنوان و شماره‌ ی فروست هر اثر است.
* ناحیه‌ ی یادداشت ‌ها، شامل: بها، زبان ترجمه (عنوان اثر به زبان اصلی)، عنوان‌ های گوناگون(روی جلد، پشت جلد، عطف)، گروه سنی، خلاصه‌ ی اثر، واژه ‌نامه، كتاب نامه، مندرجات و شماره‌ ی استاندارد(شابك) است.  
فهرست نویسی تحلیلی
اطلاعات بخش دوم کارت برگه‌ ی فهرست نویسی، شامل فهرست نویسی تحلیلی اثر است. در این بخش دو دسته اطلاعات آورده می شود:
موضوع اثر:
موضوع اثر شامل كلیدواژه ‌‌های است كه محتوای موضوعی (مضمون) یا ساختار ادبی – هنری اثر را در بر می‌ گیرد. انتخاب کلید واژه‌(های) مناسب موضوعی برای هر کتاب کار ما را در یافتن شماره‌ ی رده ‌بندی کتاب آسان ‌تر می کند. موضوع هر اثر با استفاده از کتاب ‌های سرعنوان موضوعی تعیین و استاندارد می ‌شود. سرعنوان ‌های موضوعی موجود عبارتند از: سرعنوان موضوعی فارسی (سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملی ایران)/ سرعنوان موضوعی کنگره (كتابخانه كنگره امریكا) / سرعنوان موضوعی سیرز( انتشارات ویلسون)
نمونه یک مدخل موضوعی در سرعنوان موضوعی فارسی

حيوان ها، افسانه ‌ها و قصه‌ ها      Animal- legends & stories    

          [۳۹۸/۲۴]

     x اساطير حيواني

        افسانه حيوانات

        داستان های حيوانات

 

همچنين "سگ ها- افسانه ‌ها و قصه‌ ها" و "شير ها- افسانه‌ ها و قصه‌ ها" و غيره را موضوع قرار دهيد. به يادداشت زير "افسانه‌ ها و قصه‌ ها" نگاه كنيد  

 

  
                                
رده بندی مواد چاپی

اهداف نظام های رده بندی کتابخانه:

برای رده بندی منابع در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی و اسناد می توان دو هدف کلی و خاص زیر را در نظر گرفت:

1 ـ هدف کلی از رده بندی ایجاد تسهیلاتی است که با استفاده از آن ، شناسایی و بازیابی منابع با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد.

2 ـ هدف خاص از رده بندی فراهم آوردن منابع هم موضوع در یک مکان است، به گونه ای که نیازمندان اطلاعات بتوانندتا حد امکان، برای پرسش های علمی و فنی خود پاسخ های کامل و دقیق بیابند(صبا،1384).

رده بندی دهدهی دیوئی:

اساس این نظام رده بندی، بر عدد و ارقام است. در نظام رده بندی دهدهی دیوئی ارقام به صورت دهدهی، شاخص تعیین رده های موضوعی منابع هستند. دیوئی دانش و اطلاعات عرضه شده در کتاب ها و سایر منابع را به 9 رده تقسیم و آنها را با ارقام 100 تا 900 نشانه گذاری می کند. او رده دیگری را که مقدم بر سایر رده هاست (000) به منابعی اختصاص می دهد که موضوع آنها کلی است و نمی توان آنها را به یک گروه خاص، محدود کرد، مانند دایره المعارف ها، واژه نامه ها و مجلات و... . رده بندی ده گانه دیوئی به شرح زیر است: (صبا،1384).

                             000                               کلیات

                                    100                               فلسفه

                                    200                              دین

                                    300                              علوم اجتماعی

                                    400                              زبان

                                    500                              علوم خالص

                                    600                              علوم عملی

                                    700                              هنرها

                                    800                              ادبیات

                                    900                              تاریخ جغرافیا

هرکدام از این رده ها با گرفتن یک عدد فرعی به زیرشاخه های دیگر تقسیم می شوند. مانند طبقه دین که در اینجا عدد 200 را به خود اختصاص داده است و به شاخه های زیر تقسیم می شوند: (صبا،1384).

                   210                  مذاهب طبیعی

                        220                  انجیل

                        230                 خداشناسی مسیحی

                        240                  اخلاق مسیحی

                        250                  دستورات کلیسای مسیحی

                        260                  مسائل اجتماعی از دیدگاه مسیحیت

                        270                 تاریخ کلیسا

                        280                 فرقه های مسیحی

                        290                  سایر ادیان

 بازهم این رده ها با گرفتن اعداد فرعی به رده های کوچکتری تقسیم می شوند مانند رده سایر ادیان که عدد 290 را به خود اتصاص داده است، به رده های کوچکتر زیر تقسیم می شود: (صبا،1384).

                   294                 مذاهب هندی (بودائیسم و ... )

                        295                 دین زرتشتی

                        296                 دین یهودی

                        297                 دین اسلام

هریک از این رده ها بعد از این با گرفتن اعشار (/) می توانند به رده های خردتری تقسیم شوند. مانند دین اسلام در رده 297 که به طور زیر رده بندی شده است:

                   1/297                        قرآن

                        2/297             حدیث

                        3/297             فقه و اصول

                        4/297             کلام و عقاید

                        5/297             فرقه ها و مذاهب اسلامی

                        6/297             اخلاق اسلامی

                        7/297             اداب و رسوم مسلمانان

                        8/297             تصوف و عرفان

                        9/297             تاریخ و جغرافیای اسلام

هریک از این رده ها بازهم می توانند با گرفتن اعداد دیگر به رده های خردتری تقسیم شوند.

 

 

 

 

رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا:

رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا که امروزه کتابخانه ملی آن کشور محسوب می شود، نظام رده بندی جامع و دقیق خود را با توجه به ماهیت مجموعه و نیز تنوع منابع آن طراحی کرده است. این نظام رده بندی به دلیل گستردگی موضوعی، مورد استفاده بسیاری از کتابخانه های دنیا است.

نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا ترکیبی از حروف (یا حرف) و عداد است که در آن 26 حرف الفبای لاتین، شاخص تعیین موضوع های اصلی است. در حال حاضر، از مجموعه الفبای لاتین، پنج حرف( I,o,w,x,y) برای گسترش های موضوعی آینده در این نظام ذخیره سازی شده و از آنها استفاده نمی شود(صبا،1384).

برخلاف نظام رده بندی دهدهی دیوئی که در آن، تمام رده ها از یک فرایند واحد تبعیت می کنند، در نظام کنگره، هر رده از تقسیمات موضوعی خاص خود برخوردار است. با تمام این وجود در تمام رده های مختلف این نظام، ویژگیهای مشترکی نیزبه چشم می خورد، که عبارتند از: (صبا،1384)

 1 ـ در رده بندی کتابخانه کنگره منابع عمومی مانند نشریات ادواری، واژه نامه ها و راهنماها در ابتدای هر رده ظاهر می شوند.

2 ـ در رده بندی کتابخانه کنگره، ترتیب تقدم رده ها، همچون سایر نظام های رده بندی ، از کل به جزء است.

3 ـ رده های اصلی با یک حرف نشان داده می شوند. برای درک بهتر خلاصه رده بندی در این قسمت آورده می شود:

 شماره رده

موضوع رده

A

کلیات

B

دین

C

تاریخ

D

تاریخ عمومی و دنیای قدیم

E_F

 تاریخ:امریکا

G

جغرافیا، باستان شناسی، فرهنگ عامه

H

علوم اجتماعی

J

علوم سیاسی

K

حقوق

L

آموزش و پرورش

M

موسیقی

N

هنر

 P

ادبیات

Q

علوم

R

پزشکی

S

کشاورزی

T

تکنولوژی

U

علوم نظامی

V

علوم دریایی

Z

علوم کتابداری

 

4 ـ تقسیمات فرعی مهم با افزودن یک حرف دیگر نشانه گذاری می شوند. به عنوان نمونه رده آموزش ـ پرورش که در این نظام حرف L  را به خود اختصاص داده است، در تقسیمات فرعی به شکل زیر است:

تاریخ آموزش ـ پرورش                                                                           LA

نظریه های تربیتی                                                                    LB

جنبه های مختلف تعلیم ـ تربیت                                                           LC

موسسات آموزشی                                                          LD- LG 

موسسات آموزشی ایالت متحده                                                          LD

موسسات آموزشی آمریکای جنوبی                                                     LE

موسسات آموزشی آسیا، آفریقا، اقیانوسیه                                         LG

 

5 ـ تقسیمات فرعی خاص تر با استفاده از اعداد ترتیبی، از عدد 1 تا 9999 گسترش می یابند. مانند نمونه های زیر:

          1                    PN            نشریات ادواری جهان

          2                 PN              نشریات ادواری آمریکایی و انگلیسی

          3                 PN              نشریات ادواری   فرانسوی

          1560            PN              هنرهای اجرایی

          1992            PN              برنامه های تلوزیونی

6 ـ برای نشان دادن تقسیمات فرعی یک موضوع و یا مناطق جغرافیایی خاص و یا بیان شکلی معیین از اطلاعات و تنظیم آنها به ترتیب حروف الفبا، از حروف و اعداد استفاده می شود.

          9ط/6110       PN              شعر طنز

          9چ/6519        PN              ضرب المثل های چینی

          2ژ/6519        PN              ضرب المثل های ژاپنی

          4ع/6519        PN              ضرب المثل های عربی

7 ـ در رده بندی کتابخانه کنگره، علاوه بر استفاده از حروف و اعداد ترتیبی(تا چهار رقم) ، در مواردی، برای مشخص کردن جنبه های خاص یک موضوع از اعداد اعشاری نیز استفاده می شود.

          5/1993         PN              تاریخ سینما

          9/6109          PN              مجموعه های شعر از زنان شاعر

 

نشانه مولف/ كاترسن برن
تنظیم کتاب ها در قفسه با تعیین شماره ی رده بندی خاتمه پیدا نمی کند. در هر موضوع صدها و هزارها کتاب نوشته می شود و کتابدار ناچار است برای تنظیم کتاب ها در هر موضوع نیز از نوعی نظم پیروی کند. در طراحی نشانه مولف کتابداران نظم الفبایی را به لحاظ سادگی و منطقی بودن آن و نیز آشناتر و قابل فهم تر آن برای مراجعه کنندگان بر سایر روش ها ترجیح داده اند. این روش تركیبی است از حرف و رقم كه برای تنظیم الفبایی كتاب ها بر حسب سرشناسه در یك شماره‌ی واحد رده ‌بندی به كار می ‌رود. این شماره معمولا شامل: نشانه و شماره‌ ی پدیدآور (حرف اول نام خانوادگی نویسنده ی اثر) و نشانه مولف عنوان اثر(حرف اول عنوان اثر) است.
همچون : 2م4ف :ف= فردانش  م= مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

فهرست نویسی و رده بندی مواد دیداری شنیداری(غیر چاپی)

فهرست نویسی

به طور کلی برای فهرست نویسی توصیفی مواد دیداری شنیداری باید موارد زیر را نوشت:

1.       سرشناسه

 

2.      تعیین نوع مواد

      بعد از ذکر عنوان بر روی فهرست برگه، نوع ماده را در کروشه می آوریم و سپس علامت (ممیز) می گذاریم.

        همدان: آرامگاه بوعلی [عکس] /           انجمن شاعران مرده [فیلم] /

3.     تولید کننده و عوامل تولید

عوامل تولید که می توان نام آنها را در برگه فهرست نویسی آورد عبارتند از: محقق، نویسنده، مترجم، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان(فنی و هنری)، فیلمبردار، صدابردار، سازنده موسیقی، ویرایشگر، گوینده ، مجری و حداکثر اسامی پنج نفر از بازیگران.اسامی افراد هر حرفه با علامت(؛) از یکدیگر جدا می شوند. اگر در یک حرفه بیش از یک نفر کار کرده باشدبین اسامی افراد در یک زمینه تولید علامت(،) گذاشته می شود.

بعضی از فهرست نویسان ترجیح می دهند که بین شغل و نام افراد علامت (:) بگذارند، مانند

تهیه کننده: فرشته سعادت ؛ بازیگران: حسن کسبیان ، فیروز محمدی

4.     وضعیت انتشار

5.      مشخصات ظاهری

پاراگراف دوم از فهرست نویسی توصیفی اختصاص به توصیف فیزیکی ماده دیداری شنیداری دارد. تعداد، مدت برنامه ، نوع رنگ، نوع صداگذاری، اندازه باید به دقت در فهرست برگه منعکس شود.مثال

1قطعه ؛ اصلی ؛ سیاه و سفید ؛ 12 سانتی متر

1حلقه ؛ رنگی ؛ 35 م.م.

6.      یادداشت

7.     خلاصه

فهرست نویسی تحلیلی

در فهرست نویسی تحلیلی شبیه مواد چاپی عمل می کنیم با این تفاوت که شناسه های افزوده را نیز با اعداد معرفی می کنیم و از حروف الفبا استفاده نمی کنیم. مثل

1. همدان- آثار تاریخی.  2.سنجر بیگی کاظم، کاظم، عکاس. 3. سازمان صدا و سیمای جمهوری       

            اسلامی ایران

 

نمونه ای از فهرست نویسی عکس

          

     PA       همدان: آرامگاه بوعلی [عکس] / عکاس لیلا بنانج .- تهران:

       18      سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1370.

     70B     1قطعه ؛ اصلی ؛ سیاه و سفید ؛ 12 سانتی متر

                  این عکس عرضی است.

                  شماره نگاتیو : 13/172

                 خلاصه: در این عکس بناهای بیرونی آرامگاه نشان داده شده است.

                 1. همدان- آثار تاریخی.  2.بنانج ، لیلا

 

 

 

نمونه ای از فهرست نویسی اسلاید

          

     GP     همدان: اماکن مذهبی [اسلاید] / عکاس کاظم سنجربیگی .- همدان:

      183      سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1381.

     79C     1قاب ؛ اصلی ؛ رنگی ؛ 50×50 م.م.

                  این اسلاید طولی است.

                 خلاصه: بناهای مذهبی همدان. نوع معماری و کاشیکاری در ساختمان ها

             را نشان می دهد.

                 1. همدان- آثار تاریخی.  2.سنجر بیگی کاظم، کاظم، عکاس. 3. سازمان صدا و سیمای جمهوری       

            اسلامی ایران

 

فیلم استریپ

فيلم استريپ عبارت از يک‌سرى تصاوير ثابتى است که با نظم و ترتيب خاصى روى يک نوار فيلم مثبت ۳۵ ميليمترى چاپ شده باشد. فيلم استريپ از حيث ظاهرى شباهت زيادى به فيلم‌هاى متحرک دارد و تنها فرق آنها در اين است که فيلم‌هاى متحرک داراى خصوصيت حرکت هستند. فيلم استريپ شامل تعدادى تصاوير است که به هريک از آنها يک قاب يا فريم (Frame) مى‌گويند. در دوطرف فيلم استريپ سوراخ‌هايى به فاصله معين قرار گرفته‌اند که اندازه پهناى فيلم استريپ از حد سوراخ‌ها ۳۵ ميليمتر است.

فيلم استريپ‌ها را از حيث اندازهٔ قاب‌ها و طرز قرارگرفتن در ماشين به دو نوع يک‌قابى و يک‌فريمي و دوقابى يا دوفريمي تقسيم مى‌کنند. فيلم استريپ‌هاى يک قاب به‌طور عمودى در پروژکتور قرار گرفته، جهت حرکت آنها از بالا به پايين بوده، و اندازه درازاى تصوير ۱ اينچ (۲۴ ميليمتر) و اندازه پهناى آن سه‌چهارم اينچ (۱۸ ميليمتر) است، ولى فيلم استريپ‌هاى دوقابى به‌طور افقى در ماشين قرار گرفته و اندازه‌هاى درازا و پهناى تصوير در آنها نيم اينچ (۳۶ ميليمتر) و ۱ اينچ (۲۴ ميلى‌متر) است.

 

 

نمونه ای از فهرست نویسی فیلم استریپ

          

     FB3     سرخپوستان آمریکای شمالی [فیلم استریپ] / انجمن ملی جغرافیایی ایالات متحده .- واشنگتن:

      1324      انجمن ملی جغرافیا، 2001=1381.

     81C       1حلقه ؛ رنگی ؛ 35 م.م.

                    یادداشت: شرح مطالب روی فیلم استریپ چاپ شده است.

                   خلاصه: شرایط اقلیمی و آداب و رسوم و زندگی سرخپوستان نشان داده شده است.

                  1. ایالت متحده آمریکا- سرخپوستها.  2.انجمن ملی جغرافیا

 

میکروفیلم

عکسبرداری ذره بینی مثبت یا منفی روی فیلم.این اصطلاح معمولا به یک ورق فیلم یا یک نوار طویل یا یک حلقه فیلم شانزده میلیمتری یا 35 میلیمتری یا حتی 70 میلیمتری که روی آن یک سلسله عکسهای ذره بینی باشد اطلاق می گردد.طول میکروفیلم ممکن است بین 100 تا 2هزار پا باشد. علاوه بر فیلم به صورت حلقه ای، فیلم را در قطعات معمولا 16یا 35 میلیمتری که طول آن بین یک تا سه اینچ است نیز نگه می دارند و به آن تک فیلم (Unit system)  می گویند. نوع دیگر سیستم ماتریس (matrix system)  است که تصاویر ریز شده به صورت دو بعدی روی یک ورقه فیلم به قطع 6×6 یا 8×8 انیچ قرار گرفته.

نمونه ای از فهرست نویسی میکرو فیلم

          

     MA3     الحاوی [میکروفیلم] / محمد بن زکریای رازی، به خط ابوالفضل میر طاهر .- تهران:

      183      مدیا، 1369.

     79B     1حلقه ؛ سیاه و سفید ؛ 35 میلی متری

                  این میکروفیلم از روی نسخه منحصربه فرد کتاب الحاوی که در موزه توپ قاپی

               ترکیه نگهداری می شود، تهیه شده است.

                 خلاصه: در میکرو فیلم به پزشکی سنتی و گیاهان دارویی پرداخته شده           

 

نمونه ای از فهرست نویسی میکرو فیش

          

     MF9    فریاد بی صدا [میکرو فیش] / حسین کاردان .- تهران: ریزپرداز، 1381.

      214      فیش ؛ سیاه سفید ؛ 15×10 میلی متر.

     68B       این میکروفیش از روی مقاله مندرج در روزنامه کیهان مورخ 20/3/1372

               تهیه شده است.

                 خلاصه: آلودگی رودخانه نکا و مرگ و میر آبزیان  را نشان می دهد.

 

نمونه فهرست نویسی فیلم

          

 FC9    مجموعه مستندهمدان:آئین ها [عکس] / نویسنده : مهدی هاشمی؛ تهیه کننده رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                          18جباری؛ کارگردان، مهدی خسروی؛ گوینده: مریم ساداتی .- همدان: سازمان صدا و     .             78B      سیمای جمهوری اسلامی ایران : گروه فرهنگ و ادب و هنر،1378                            

                  1حلقه ؛ اصلی ؛47:17  ؛ سیاه و سفید ؛ 16 میلیمتری

              خلاصه: آداب و رسوم و اعتقادات مردم همدان در عید فطر نشان داده شده است.

  

                 1. همدان- آداب و رسوم.  2.هاشمی، مهدی، نویسنده.  3.جباری، رضا، تهیه کننده

               4. خسروی، مهدی، کارگردان.  5. ساداتی، مریم، گوینده

 

 

 

رده بندی مواد دیداری- شنیداری

نظام رده بندی آرشیوهای شنیداری ـ دیداری لمی رسو:

آیا رده بندی مواد آرشیوی ضرورت دارد؟ اگر رده بندی موضوعی به معنی کنارهم قرار دادن  اشیای هم موضوع و جدا کردن آنها از اشیاء نامربوط باشد، آن هم برای استفاده هرچه بیشتر مراجعه کننده ، در آرشیوهای منابع دیداری ـ شنیداری که عموماٌ به صورت قفسه بسته اداره می شوند، و برای بازبینی یا بازشنوایی مواد آنها نیاز به ابزار و دستگاه های نمایشی داریم ، رده بندی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ در کتابخانه مراجع می تواند به قفسه کتاب مراجعه کرده، کتاب ها را بررسی کرده و کتاب مورد نیاز را بردارد. چنین امکانی هرگز در آرشیو مهیا نیست .

برای حل چنین مشکلی خانم لمی ـ روسو طرحی را ارائه کرده است که در آن برای تنظیم مواد از شماره ثبت استفاده شده است. طرح خانم لمی ـ روسو برای مواد غیر کتابی طراحی شده و قابلیت کاربرد با کامپیوتر را دارد. از این رو بر رده بندی هایی چون رده بندی دهدهی دیوئی یا رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا که خاص کتاب طراحی شده اند ارجهیت دارد .

 

چنان که گفته شد در این نظام رده بندی از شماره ثبت استفاده می شود. در طرح خانم لمی ـ رسو، شماره بازیابی هر ماده غیر کتابی از سه جزء تشکیل شده است:

جزء اول:                 کد ماده مورد نظر

جزء دوم:                شماره ثبت یا شماره توالی که بر اساس آن ماده مورد نظر در قفسه             مرتب و منظم می شود.

جزء سوم:               خود از دو قسمت تشکیل می شود:             

1ـ- تاریخ ساخت

 

                                                                             2-ـ رنگ ماده مورد نظر

به مثال زیر توجه کنید:

          FC2            ) جزءاول: کد فیلم های 16 میلیمتری اپتیک)

          2394          (جزء دوم: شماره ثبت فیلم در دفتر آرشیو)

          61C            (جزء سوم: فیلم در سال 1361 ساخته شده و رنگی است.)

برای نشان دادن رنگ منابع دیداری ـ شنیداری از کدهای زیر استفاده می شود:

          C                برای منابع رنگی

          B                برای منابع سیاه و سفید

          M               برای منابع رنگی و سیاه و سفید

          O                برای منابعی که در آنها رنگ مطرح نیست

          S                 سپیا (منابع تک رنگ)

در صورتی که تاریخ ساخت ماده آرشیوی معلوم نباشد، ه جای آن در شماره بازیابی دو صفر (00) می گذاریم

نظام رده بندی آرشیوهای شنیداری ـ دیداری لمی رسو به صورت جزوه ای ارائه شده است که سه صفحه اول آن (که در این بخش معرفی خواهد شد) مانند فهرست مطالب کتاب به معرفی کل نظام به صورت کلی پرداخته است. بعد از آن مانند رده بندی دهدهی دیوئی و رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا در مراحل مختلف خردتر می شود. اما در اینجا ما تنها به بخشی از طرح خانم لمی روسو و کدهای مخصوص مواد مختلف می پردازیم.

 

 

 

E

وسایل و ابزار

FG

فیلم 8 میلیمتری

GP

اسلاید

FT-FU

نوار ویدئو

G

تصاویر ثابت

FV

نوار ویدئو کاست

H

اسلاید های میکروسکپی

FW

فیلمهای ویدئو

K

کیت ها

FY

فیلم های ویدئو خاص

M

میکروکپی

FZ

دیسک ویدئو

P

مواد گرافیکی

 

T

مواد آموزشی سه بعدی

 

V

کتاب ها

 

F

فیلم ها

 

FA

فیلم های 70 میلیمتری

 

FB

فیلم های 35 میلیمتری

 

FC

فیلم های 16 میلیمتری

 

 

 

معرفی کلیات نظام رده بندی آرشیوهای شنیداری ـ دیداری لمی رسو:

 

                                 B–C   MAGNETIC RECORDING                                                 

 

B     MAGNETIC TAPES. REELS

 

Width 2”

Diameter

BU 10 ½”

BV others

 

Width 1”

Diameter

BR 10 ½”

BS 14”

BT others

 

Width 1/2”

Diameter

BL 7”

BM 8 ¾”

BN 10 ½”

BP 14”

BQ others

 

Width ¼”

Diameter

BA 3”

BB 4”

BC 4 ½”

BD 5”

BE 5 ½:

BF 7”

BG 8 ½”

BH 10 ½”

BK 0thers

 

 

CA         magnetic tapes. Cassettes

CB         magnetic tapes. Cartridge-loop

CC         magnetic tapes. Reels CC 556 bpi CD 800 bpi CE 1600 bpi                   

CF          magnetic tapes. Canisters

CG          magnetic tapes. Slim line canisters

CH          magnetic tapes. Tapered canisters

CJ           magnetic tapes. Tape-seals

CK          magnetic tapes. Self feeding cartridges

CL          magnetic tapes. Cartridges for                                     selectric composers & data inscribers

CM          magnetic cards

CN           magnetic disks

CP           magnetic sound sheets

CU           magnetic belts

CV           magnetic wires

D  OTHER SOUND RECORDINGS

            DA- DE          phonodisks

       DF           sound sheets

       DG          CD

       DL           disks laterally cut

       DP           phonocylinders

       DR           phonorolls  

         

E          EOUIPMENT

 

F        MOTION PICTURES

 

FA           70 mm Films

FB           35mm Films

FC           16mm Films

FD           Films. Special sizes

FE           Super 8mm Films

FG           8mm Films

FH           Film clips

FT-FU     Videotapes

FV           Videotapes Cassette

FW          Video films

FY           Special video films

FZ           Video Disks

 

 

G      STILL PROJECTIONS

    Filmstrip 35mm                   GF

   GH               Sound filmstrips

   GP                Slides

   GQ               Slides and Sound

   GS                Stereoscopic slide

   GT- GU       Transparencies

 

H      MICROSCOPE SLIDES
HM      slides (glass)

 

K         KITS

KA       kits

KL       laboratory kits

KM      multi – media kits

 

M        MICROCOPIES

MA          microfilms

MB          strip microfilms

MC          aperture cards

MF          micro fiches

MJ           jackets

MM         micro – microfilms

MP          opaque microcopies

MR          micro - opaque cards

 

P      GRAPHIC MATERIALS

PA          pictures

PB          study prints

PC          cards

PD          graphs, charts and diagrams

PE          printed programmed instruction text

PF          stereographs

          PG          geographical maps

PH          photographs

PJ          newspaper and periodical clippings

PL           art prints

PM          collages

PO          computer documents

PP          drawings and paintings

PR          architectural and technical drawings           

PS          sheet music

PT          tests

PU          calls (with opaque drawings)

 

T     THREE DIMENSIONAL LEARNING                            MATERIALS    

TC          costumes

TD          dioramas

TE          exhibits

TF          panel display material

TG         globes

TJ          games

TM          mockups

TP          puppets

TR          relief models

TS          realia, specimens

TT          operable transparencies

TU          ceramics

TV          enamels

TW         masks

 

 

 

 

V           BOOKS

VA          atlases

VB          volumes

VC          text book

VD          dictionaries and encyclopedias

VE          children's books

VF          catalogs

VG          brochures

VH          leaflets

VJ           newspapers

VM          manuscripts

VP           magazines

VT           thesis

 

X             DEVICES

 

برای آشنایی  بهتر با این سیستم و خرده نظام های آن با مثالی بحث را ادامه می دهیم. فرض کنید شما قصد دارید اطلاعات کاملی را درمورد ماده FC4 بدانید. ابتدا به فهرست مطالب(سه صفحه اول) جزوء لمی رسو مراجعه کرده و رده F  را که همان تصاویر متحرک(Motion pictures) است پیدا می کنید. در زیرمجموعه این رده، در همین صفحه، FC را که فیلم های 16 میلیمتری(16mm Films) است را هم مشاهده می کنید. تا اینجا متوجه شدیم که FC4 جزء فیلم های متحرک 16 میلیمتری است. برای کسب اطلاعات دقیق تر به قسمت اصلی جزوء مراجعه کرده و رده F و بعد از آن زیر رده FC را پیدا می کنید. در این قسمت با جدول صفحه بعد مواجه می شوید.

در این جدول اطلاعات کامل در مورد FC4 و دیگر انواع فیلم های 16 میلیمتری آورده شده است . شما متوجه می شوید که FC4 یعنی: فیلم 16 میلیمتری ـ صدا مگنت ـ اپتیک ـ حلقه. (16 mm optical magnetic sound films. Reels). در مورد مواد دیگر نیز می توانید به همین شکل عمل نمایید.

 

 

به مثالی دیگر توجه کنید:

PA3           حرفP نشان دهنده مواد گرافیکی (Graphic materials) است. و حروف

  1954         PA باهم معرف عکس ها (pictures) است. عدد 3 در ادامه به معنی 

  86B           این است که ماده مورد نظر ما به صورت پوستر (Poster) می باشد. عدد

                   1954 شماره ثبت ماده در محل نگهداری آن است. عدد 86 معرف سال

                   تولید (1386) ماده، و حرف  B به این معنی است که این پوستر سیاه و

                  است.

 

16mm films

FC

16 mm silent films. Reels

FC 1

16 mm optical sound films. Reels

FC 2

16 mm magnetic sound films. Reels

FC 3

16 mm optical magnetic sound films. Reels

FC 4

16 mm silent film cartridges

FC 5

16 mm optical sound films. cartridge

FC 6

16 mm magnetic sound films. cartridge

FC 7

16 mm optical magnetic sound films. Cartridge

FC 8

Others

FC 9

        -Educational technology1

-  Multimedia1

  Hypermedia - 2 

  Teaching centers- 1

- Skill centers 2

  Interest centers-1

Remedial centers -2

  Enrichment centers -3

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۳/۳۱ساعت   توسط طلائي مشعوف  |